การเรียนชี้ให้เห็นว่าห้ามใช้สารกำจัดศัตรูพืชในสหภาพยุโรปเพื่อเป็นการป้องกันและยังเป็นการไม่ให้ผึ้งปริมณฑล

ในขณะการแนะนำข้อบังคับของสหภาพยุโรปใหม่เกี่ยวกับการใช้ส…