คณะกรรมการยูนิลีเวอร์ไม่สามารถที่จะล้างมือของ Rotterdam HQ ได้

ถึงแม้ว่าคณะกรรมการของยูนิลีเวอร์ไม่สามา […]